Voorwaarden

VOF Tolman consultancy gevestigd te Voorthuizen aan de Boeijenkamp 9 , handelend onder de namen Tolman Consultancy.

Artikel 1 Algemeen

Tolman Consultancy is een gespecialiseerd bureau. Onze opdrachtgevers zijn gevestigd in heel Nederland en vertegenwoordigen diverse branches zoals de Farmaceutische industrie, Food industrie, Farmacie, Zorg & Welzijn en Medical Devices branche.

Indien de wederpartij zulks wenselijk acht, dragen wij zorg voor het psychologisch dan wel volgens de assessment center-methode testen van kandidaten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
2.Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
3.Overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
4.Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.
5.Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

Artikel 3 Overeenkomsten

1.Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van de door ons gezonden bevestiging van een gesloten overeenkomst en retournering daarvan en gaan in op de dag van ontvangst onzerzijds.

Offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld na aanvaarding van een aanbod c.q. na ontvangst van een van de wederpartij afkomstige bevestigingsbrief, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd dan wel niet de ondertekende overeenkomst althans de bevestiging daarvan binnen de eventueel gestelde termijn is ontvangen.
2.Bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door ons geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4 Honoraria

A. Opdrachtgever is voor de door Tolman Consultancy te verrichten werkzaamheden een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de opdrachtbevestiging. Hierbij zijn niet begrepen externe kosten zoals reis- en verblijfkosten en reiskosten gemaakt door kandidaten.

B. Onder het begrip “bruto all-in jaarsalaris” dient te worden verstaan het fulltime salaris op jaarbasis, inclusief vakantietoeslag, 13de maand, gratificatie en gemiddelde provisie, c.q. incentive.

C. Kosten voor aanvullingen en/ of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

D. De vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 5 Overmacht

A. In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is gehouden tot het betalen van een door ons te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.

B. Als overmacht gelden o.a.: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1.Wij zijn nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door ons gegeven adviezen of door ons verrichte diensten, vertraging in of achterwege blijven van adviezen of diensten, voor wederpartij en/ of derden mocht ontstaan.
2.Het gestelde in lid 1. lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van ons of van ons leidinggevend personeel, in welk geval onze aansprakelijkheid beperkt wordt tot een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag.
3. Opdrachtgever vrijwaart ons, behoudens in geval van grove schuld of opzet van ons of ons leidinggevend personeel, tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses.

Artikel 7 Betaling

1.Betaling van onze facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
2.Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.
3.Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
4.Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
5.De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist, tenzij er termen aanwezig zijn om de wederpartij een nadere redelijke termijn voor nakoming te stellen.

Artikel 8 Rente

1.Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.

Deze rente bedraagt anderhalf procent per maand.

Artikel 9 Kosten
1.Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor haar rekening.
2. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45 bedragen.

Artikel 10

1.Voor zover één van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel dan wel gedeeltelijk niet van toepassing is om welke reden dan ook, dan wordt deze bepaling, althans dit deel, geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling, die wat betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomt met voornoemde bepaling.
2.De niet-toepasselijkheid van één dan wel verschillende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.

Artikel 11

A. Indien een door Tolman Consultancy geïntroduceerde kandidaat binnen 1 jaar na introductie bij opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming in dienst treedt, dan wel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensten gedurende bepaalde/ beperkte tijd dan wel zich vastlegt tot aanneming van werk en/ of opdracht(en), dan is opdrachtgever het (vastgestelde) honorarium verschuldigd zoals omschreven in het “Honorarium Werving & Selectie” van Tolman Consultancy.

B. Indien de opdrachtgever met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.
C.Tolman Consultancy is niet aansprakelijk voor het uitvallen, niet verlengen of opzegging van het contract tussen de opdrachtgever en de kandidaat. Tolman Consultancy acht de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het aannemen van haar personeel. Dit betekent dat Tolman Consultancy geen vergoeding geeft, in welke vorm dan ook, als een aangeleverde kandidaat besluit op eigen initiatief om op aandringen van de opdrachtgever vertrekt.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 13 Vertrouwelijke gegevens

De door Tolman Consultancy aan opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie is uiterst vertrouwelijk en persoonlijk. De verstrekte informatie dient derhalve uiterst discreet met de informatie om te gaan en kennisgeving van de informatie aan derden dient te worden beperkt tot die mensen die direct betrokken zijn bij het selectieproces. Gegevens zowel mondeling als schriftelijk niet worden vrijgegeven aan anderen tenzij de kandidaat of Tolman Consultancy daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kandidaat of Tolman Consultancy, is het niet toegestaan referenties van de kandidaat na te trekken.

* Tolman Consultancy heeft in het kader van de GDPR/AVG haar  Privacy verklaring aangepast.

Toevoeging op algemene voorwaarden:

Detachering

Iedere opdracht tot detachering zal middels een schriftelijke overeenkomst (met daarin vermelding van deze voorwaarden) aan opdrachtgever worden bevestigd.

De opdrachtgever is aan Tolman Consultancy het tarief verschuldigd indien een door Tolman Consultancy aan opdrachtgever of daaraan gelieerde onderneming voorgestelde kandidaat in dienst treedt of anderszins al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij opdrachtgever of gelieerde ondernemingen.

De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van personeel door Tolman Consultancy zijn excl. omzetbelasting, doch incl. werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen.

Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten,
reserveringen en bureaumarge.

Tenzij opdrachtgever voor aanvang van de opdracht of binnen acht dagen na hetversturen van de overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt deovereenkomst geacht de afspraken juist en volledig weer te geven.

Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Tolman Consultancy voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tolman Consultancy aan derden bekend te maken. Bij overtreding van dit artikel kan Tolman Consultancy direct een boete van €12.000,- opeisen naast de vordering van volledige schadevergoeding van opdrachtgever.

De werknemer mag pas na 1.000 gewerkte uren overgenomen worden zonder extra kosten. Verder is Artikel 11A van toepassing.

Voor de voortgang van het project op de opdracht worden wekelijks door medewerkers voortgangsrapportages bijgehouden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren juist en duidelijk zijn ingevuld en ondertekent de rapportage voor akkoord. Opdrachtgever staat in voor de tekenbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de ondertekening van de rapportages.

Facturatie geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. De Periodieke (wekenlijks) facturen van Tolman Consultancy zijn samengesteld met behulp van de door opdrachtgever ondertekende voortgangsrapportages. Onkosten die worden gemaakt door medewerkers van Tolman Consultancy en die niet in de overeenkomst staan gespecificeerd komen voor rekening van de opdrachtgever.

Werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht of project op locatie van opdrachtgever of op locatie van zijn opdrachtgever worden uitgevoerd, wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van opdrachtgever (of diens opdrachtgever) plaatsvinden.

De aansprakelijkheid van Tolman Consultancy is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Tolman Consultancy wordt uitgekeerd, danwel tot het bedrag waarvoor een ondernemer, met een soortgelijk bedrijf als dat van Tolman Consultancy zich pleegt te verzekeren. De door Tolman Consultancy te vergoeden schade zal nimmer het gefactureerde bedrag voor de opdracht overschrijden.

Voor schade, waarvoor de door Tolman Consultancy afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan Tolman Consultancy nimmer aansprakelijk gehouden worden.

Opdrachtgever is verplicht Tolman Consultancy in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen om de overeengekomen opdracht uit te voeren of tot stand te brengen. Bij gebreke van deze medewerking zal Tolman Consultancy uit de verplichtingen van deze overeenkomst ontslagen zijn.

Opdrachtgever vrijwaart Tolman Consultancy voor aanspraken van derden met betrekking tot opdracht, uit welke hoofde dan ook.

Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen indien één der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling
verkeert. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van de opdracht en de gemaakte kosten.

Tolman Consultancy is gerechtigd tussentijds in het tarief één of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken: wijziging als gevolg van een
overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift van beloning of arbeidsvoorwaarden van het ingezette personeel, wijziging van sociale lasten en premies, wijziging van de
fiscale wetgeving, invoering van een algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversaandeel hierin.

In geval van ziekte korter dan acht weken van het door Tolman Consultancy ingezette personeel is zij niet gehouden voor vervanging van personeel zorg te dragen. In geval van ziekte langer dan acht weken treden opdrachtgever en Tolman Consultancy met elkaar in overleg over de vervanging van het ingezette personeel. Tolman Consultancy heeft hierbij een inspanningsverplichting.

Tolman Consultancy staat in voor de betaling van het loon van het ingezette personeel en voor de betaling van de verschuldigde loonbelasting en premies
werknemers-/volksverzekeringen en vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van de bevoegde uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten die in verband
daarmee geldend zouden kunnen worden gemaakt.

Het is opdrachtgever niet toegestaan personeel van Tolman Consultancy gedurende de uitvoering van opdracht of gedurende zes maanden na afloop van de opdracht (ongeacht de reden van beëindiging) zonder schriftelijke toestemming van Tolman Consultancy of anders dan in het kader van een schriftelijke overeenkomst met Tolman Consultancy in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze in te zetten.

Het verbod geldt ook ten aanzien van werknemers of kandidaatwerknemers met wie opdrachtgever door tussenkomst van Tolman Consultancy in contact is
gekomen gedurende het aanvraag-/offertestadium voorafgaand aan een eventuele overeenkomst. Dit verbod geldt gedurende zes maanden gerekend vanaf de hier bedoelde overeenkomst.

Bij overtreding van artikel 3.18 of 3.19 verbeurt opdrachtgever een onder sommatie direct opeisbare boete ter grootte van € 12.000,-.

V.O.F. Tolman Consultancy | www.tolmancs.nl | info@tolmancs.nl | KvK nr. 56803842

Boeijenkamp 9 – 3781 KH Voorthuizen  | Bank NL03 KNAB 0256418284 | BTW nr.NL852309922B01